Felhasználási feltételek - Shoozers

Felhasználási feltételek - Shoozers

Általános szerződési feltételek

 

Alapvető rendelkezések

(1) Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák az áruk szolgáltatására vonatkozó szerződést (a továbbiakban: “szerződés”) a szerződő felek közötti kapcsolatokat, ahol egyrészt az big world s.r.o. mint szolgáltató (a továbbiakban: „szolgáltató” vagy „shoozers services”), másrészt fogyasztónak minősülő ügyfél (a továbbiakban: ügyfél) szerepel.

(2) Ezek a feltételek a https://www.shoozers.eu weboldalon (a továbbiakban: “online áruház”) található online áruházon keresztül kötött szerződésekre vonatkoznak, amelyeket az Epadia Store s. r. o. üzemeltet, IČO: 54 799 457, székhelye: Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, bejegyezve a Pozsonyi Kerületi Bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, szakasz: Sro, ügyszám. 163010 / B eladó (a továbbiakban: Cipők).

(3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Irányadó továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata is, mely elérhető a www.shoozers.hu weboldalon.

 

Alapfogalmak meghatározása

(1) Fogyasztói szerződés – szerződés, ha a szerződő felek egyrészt a szállító, másrészt a fogyasztók, akik nem tudták egyénileg befolyásolni a szállító által előzetesen elkészített szerződéskötési javaslat tartalmát.

(2) Szolgáltató (szállító) – olyan személy, aki fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor üzleti vagy egyéb vállalkozási tevékenysége körében jár el. Olyan vállalkozó, aki termékeket kínál vagy értékesít, vagy szolgáltatásokat nyújt a fogyasztó számára, valamint egy vállalkozó, aki közvetlenül vagy más vállalkozókon keresztül szállítja a terméket a vevőnek.

(3) Ügyfél (fogyasztó) – az a természetes vagy jogi személy, aki termékeket vásárol vagy szolgáltatásokat használ személyes használatra vagy háztartásának tagjainak, és aki nem üzleti vagy egyéb vállalkozási tevékenysége körében jár el a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésénél.

(4) Az a vásárló, aki nem fogyasztó – olyan személy, aki üzleti vagy egyéb vállalkozási tevékenysége körében jár el a szerződés megkötésekor és teljesítésekor

(5) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) – a szolgáltató és az ügyfél között ebben a dokumentumban megállapodott szerződéses rendelkezések. Megrendelésének elküldésével az Ügyfél megerősíti, hogy egyetért a megrendelés elküldésének pillanatában érvényes általános szerződési feltételekkel, és a szerződés megkötésének pillanatától kezdve kötelezik őket. Megrendelésének elküldésével az ügyfél megerősíti, hogy megrendelése leadása előtt elolvasta ezeket a feltételeket, és fenntartások nélkül egyetért a feltételekkel.

Ármódosítási szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés (szerződés)

 

A szerződés megkötése

(1) Az ügyfél megrendelése javaslatot jelent a szerződés megkötésére. Maga a szerződés akkor jön létre, amikor a szolgáltató és a szerződéstervezet kötelező beleegyezését átadják az ügyfélnek, azaz a megrendelő kötelező megerősítése a szolgáltató részéről. Ettől a pillanattól kezdve az ügyfél és a szolgáltató között kölcsönös jogok és kötelezettségek keletkeznek, amelyeket a szerződés és jelen ÁSZF határoz meg, amelyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

(2) Abban az esetben, ha az ügyfél az áruház módosításának szolgáltatását az online áruházon keresztül rendeli meg, a megrendelés szolgáltató általi megerősítése az Epadia Store s.r.o., által módosított árumegrendelés kötelező megerősítésének minősül, amelyben a társaság Epadia Store s. r.o. megerősíti az árumódosítási szolgáltatás megrendelését is. Ebben az esetben a szolgáltatótól nincs szükség külön megrendelés visszaigazolására.

(3) A kétség elkerülése érdekében a szolgáltató kijelenti, hogy az árumódosítási szolgáltatás ajánlása a https://www.shoozers.eu weboldalon nem javaslat szerződés megkötésére.

(4) Az ügyfél által küldött összes megrendelést a fentieknek megfelelően kell jóváhagyni. A szolgáltató saját belátása szerint dönthet úgy, hogy nem fogadja el az ügyfél megrendelését. Az alábbiakban példákat mutatunk be olyan esetekre, amikor a szolgáltató nem fogadhat el megrendelést:

 

  • ha az Epadia Store s.r.o., által kínált termékek az online áruházban felsoroltak jelenleg nem állnak rendelkezésre;
  • ha a szolgáltató nem rendelkezik az áruk módosításához szükséges anyaggal;
  • ha Epadia Store s. r. o., nem érkezik be az ügyfél befizetési igazolása;
  • ha a kérdéses árukra szállítási korlátozások vonatkozhatnak;
  • ha az online áruházban felsorolt ​​áruk nyilvánvaló hibákat tartalmaznak, pl. a szolgáltatás hibásan feltüntetett ára vagy a szolgáltatás egyéb módon téves leírása.

(5) Az ügyfelet telefonon vagy e-mailen keresztül a szolgáltató bizonyíthatóan tájékoztatja, ill. az Epadia Store s. r. o., és az árumódosítási szolgáltatás vagy annak egy részének árának megfizetése esetén a pénzeszközöket 14 napon belül visszautalják az általa kijelölt számlára, hacsak a szolgáltatóval másképp nem állapodtak meg.

 

Elállási jog

(1) A fogyasztónak jogában áll a szerződéstől a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül elállni.

(2) A fogyasztó a szerződéstől való elállás jogát írásban érvényesítheti az Epadia Store s. r. o. székhelyén, vagy e-mailben az info@shoozers.eu címen, vagy a www.shoozers.eu weboldalon található “Panaszok / szerződés visszavonása” részben található űrlap segítségével.

(3) A fogyasztó köteles az árut a szolgáltatónak vagy a szolgáltató által felhatalmazott személynek (Epadia Store s. r. o.) eljuttatni az áru átvételére legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a szolgáltató személyesen vagy az általa meghatalmazott személy útján kívánja átvenni az árut. Az első mondatban említett határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árut szállítási célra legkésőbb a határidő utolsó napjáig átadták.

(4) Nem lehet elállni a védőcsomagolásban zárt árukról, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak visszaszolgáltatásra, és amelyek védőcsomagolása a leszállítás után sérültek.

(5) Ha a fogyasztó már átvette a megrendelt árut, köteles az eredeti, sértetlen csomagolásban visszaküldeni. Abban az esetben, ha a fogyasztó a megrendelt árut megrongálva, részben használtan ill. olyan állapotban, amely nem felel meg annak a feltételnek, amelyben az eladó elküldte, elismeri, hogy a szolgáltató jogosult az így okozott kár megtérítésére, amelyet a szolgáltató köteles bizonyítani, a fogyasztó által a megrendelt árából fizetett összegből. áruk vagy. szolgáltatás.

(6) A fogyasztó egyidejűleg köteles megadni az elérhetőségeket és a számlaszámot, amelyre a megrendelt szolgáltatás összegét a szolgáltatónak a szerződéstől elállva el kell utalnia. A szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az elállási értesítésnek a fogyasztóhoz történő kézbesítésétől számított 14 napon belül köteles visszaszolgáltatni a fogyasztónak a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott összes fizetést. A szolgáltató nem köteles visszafizetni az összeget a fogyasztónak az áruk átvétele előtt, vagy amíg a fogyasztó nem bizonyítja, hogy az árukat visszaszolgáltatták a szolgáltatónak, kivéve, ha a szolgáltató személyesen vagy az általa felhatalmazott személy útján javasolja az áruk átvételét neki.

(7) Ha a szerződés alapján nyújtott teljesítés megfelelt az Epadia Store s. r. o. által üzemeltetett online áruház honlapján szereplő leírásnak és nem volt hibás, az áru visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli.

(8) 200.000 Ft-nál nagyobb értékű megrendelés visszavonása vagy törlése esetén fenntartjuk a jogot, hogy a ténylegesen felmerült konverziós díjakat beszámítsuk!

 

Árinformációk

(1) Az árudekorációs szolgáltatás árát az online áruház tartalmazza, minden egyes olyan termékre vonatkozóan, amelynek módosítása az ügyfél érdeke. Ha az ügyfél a felajánlott áruk dekorációs szolgáltatását az online áruházon keresztül is megrendeli, a felszámított végső ár két tételből áll, nevezetesen az áruk vételárából (az online áruházban “raw” néven említve) és a kiválasztott áruk dekorációs szolgáltatásából.

(2) A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az áruk díszítésének árát korrigálja, mielőtt azokat az Epadia Store s.r.o, elküldi ha kiderül, hogy a felajánlott szolgáltatás árát nem helyesen adták meg. Ebben az esetben tájékoztatnia kell az ügyfelet a helyes árról, és el kell fogadnia az árkiigazítást. Ellenkező esetben a szerződés nem jön létre, és a megrendelést az ügyfél töröltnek tekinti.

 

Kötelezettség az ajánlattal, a megrendelés törlése

(1) A szolgáltatót kötelezi az ajánlat, beleértve az áruk díszítésének árát a megrendelés visszaigazolásától az áru átadásának határidejéig.

(2) Az ügyfél lemondhatja a megrendelést az info@shoozers.eu e-mail címre küldött kéréssel.

 

Fizetési feltételek

(1) Az áruk kiigazítási szolgáltatásának árát közvetlenül az ügyfélnek számlázzák ki teljes egészében, csakúgy, mint az Epadia Store s.r. o., társaságnak a shoozers services szolgáltatásaitól számlázva.

(2) Az áruk beállítási szolgáltatásának árát az Epadia Store s. r. o., vásárlója fizeti, az Epadia Store s. r. o., Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott módon és feltételekkel

 

Termékek kiszállítása

(1) A postai és csomagolási költségeket, amelyeket az ügyfél a megrendelésben választott, az ügyfélet terheli, és ezeket a költségeket az Epadia Store s. r. o., jelenlegi árlistája alapján határozzák meg, Epadia Store s.r.o., aktuális árlistája megtalálható a shoozers.eu oldalon a Szállítás és fizetés részben.

(2) A módosítás utáni áruszállítást az Epadia Store s. r. o, biztosítja futárcégeken keresztül.

(3) Az áruszállításra az Epadia Store s. r. o., Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott feltételek vonatkoznak.

 

Jótállás és jogérvényesítési lehetőségek

(1) A megrendelő a dekorációs szolgáltatással kapcsolatban írásban panaszt nyújthat be az Epadia Store s címre. r. o.: Rybničná 40F, 83106 Pozsony, Szlovák Köztársaság, vagy e-mail címen: reklamacie@shoozers.eu.

(2) A szolgáltató korlátlan garanciát vállal az árudekorációs szolgáltatására.

(3) Panasz benyújtásakor az ügyfél köteles benyújtani a szolgáltatóhoz ill. a meghatalmazott személy számára az adóigazolás eredeti példányát és a jótállási jegy eredeti példányát (ha azt az áruhoz szállították), a szolgáltató nem veszi át az igényelt árut, ha az szennyezett, vagy ha a szokásos felhasználástól eltérő felhasználási jeleket mutat.

(4) A Szolgáltató felelős azokért a hibákért, amelyeket az ügyfél az árukon az áru módosításával kapcsolatos, az ügyfél általi átvételkor, valamint azokért a hibákért, amelyek a módosított áruk átvételét és felhasználását követően a garanciális időszak alatt jelentkeznek.

(5) A Szolgáltató felelősséget nem vállal elsősorban a mechanikai sérülések, helytelen ill. nem megfelelő karbantartás, a megszokottól eltérő módon és nem megfelelő időjárási körülmények közötti használtért.

(6) Szolgáltató köteles a panasz kezelésének módját haladéktalanul közölni, összetett esetekben, legkésőbb a panasz keltétől számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben, különösen, ha az áru állapotának komplex műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül. A panaszkezelésről telefonon vagy írásban, e-mailben értesítik az ügyfelet. A panaszkezelés nem tarthat tovább 30 napnál, az igényelt áruk szállítóhoz történő kézbesítésétől számítva. A panaszkezelési határidő lejárta után az ügyfélnek jogában áll elállni a szerződéstől, vagy joga van a módosított árut új árura cserélni.

(7) A kiigazításban eltávolítható hiba esetén az ügyfélnek joga van a hiba ingyenes, időben és megfelelő eltávolításra. A szolgáltató köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül megszüntetni.

(8) Ha az ügyfél a vásárlástól számított első 12 hónapban panaszt tesz az árukkal kapcsolatban, akkor a szolgáltató a panaszt elutasítással csak szakmai értékelés alapján kezelheti; a szakmai értékelés eredményétől függetlenül az ügyfél nem kötelezhető a szakmai értékelés vagy a szakmai értékeléssel kapcsolatos egyéb költségek megfizetésére.

(9) Ha az ügyfél a módosított áruk megvásárlásától számított 12 hónapon belül panaszt nyújt be, és a szolgáltató azt elutasítja, a panaszt kezelő köteles a vevő panaszának kezeléséről szóló dokumentumban utasítani a vevőt a termék szakmai értékelés céljából való elküldésének lehetőségéről.

(10) A Szolgáltató a panasz benyújtásakor köteles legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül visszaigazolást adni az Ügyfélnek, valamint írásbeli dokumentumot kiállítani a panasz kezeléséről. A panasz eredményéről az ügyfelet a panasztételi eljárás befejezése után azonnal tájékoztatjuk e-mailben, ill. telefonon, és egyidejűleg e-mailben vagy az áruval együtt eljuttatják neki a panaszprotokoll egy példányát.

 

A személyes adatok feldolgozása

(1) A szolgáltató, mint üzemeltető a fogyasztó személyes adatait kizárólag a fogyasztóval szemben fennálló kötelezettségei teljesítése céljából dolgozza fel, különösen akkor, ha megrendelésének feldolgozása és a megrendelt áru átadása kapcsán kapcsolatba lép a fogyasztóval. A szolgáltató felelős annak biztosításáért, hogy a fogyasztó személyes adatait más célokra ne használják fel, különösen harmadik személyek számára nem bocsátják rendelkezésre, kivéve az áruk szállításához szükséges mértékben.

(2) A szolgáltató a fogyasztó személyes adatait az alábbi mértékben dolgozza fel: név, vezetéknév, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó telefonszám.

(3) A fogyasztó a megrendelés elküldésével és az ÁSZF megerősítésével a jelen ÁSZF-ben meghatározott mértékben önként is hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez. A fogyasztó ezt a hozzájárulást határozatlan időre megadja a szolgáltatóknak.

 

Záró rendelkezések

(1) Az ügyfél és a szolgáltató közötti esetleges viták online módon is megoldhatóak. A Shoozers szolgáltatásai azt javasolják az ügyfélnek, hogy először használja az Epadia Store s. r. o., kapcsolattartót vagy a shoozers services mielőtt más alternatív megoldáshoz fordul.

(2) Bármilyen panaszt és javaslatot az ügyfél benyújthat e-mailben a reklamacie@shoozers.eu címen, vagy a www.shoozers.eu weboldalon található kapcsolattartási űrlapon keresztül.

(3) Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. 1.4-től hatályosak és érvényesek. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

Pozsonyba 2022.10.21-én